Darmowa dostawa od 49,90 PLN
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Gwarancja ceny

Regulamin programu "Gwarancja najniższej ceny"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie programu „Gwarancja najniższej ceny” jest spółka INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 65c, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000944160, NIP 6423234719, REGON 520852137, posiadająca adres e-mail: „kontakt@baseus-polska.pl”, zwana dalej „Sprzedającym”.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w promocji w formie programu „Gwarancja najniższej ceny” oraz składania reklamacji.
 3. Promocja w formie programu „Gwarancji najniższej ceny” polega na oferowaniu przez Sprzedającego możliwości uzyskania obniżki ceny Produktu sprzedanego w sklepie internetowym („sklep.baseus-polska.pl”) do poziomu najniższej ceny oferowanej przez Sklep Konkurencyjny, zdefiniowany w postanowieniach poniższych, na zasadach i przy uwzględnieniu ograniczeń przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 4. Promocja określona niniejszym Regulaminem obowiązuje na obszarze Polski od dnia 31.01.2024 do jej odwołania.

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedający – posiada znaczenie określone w punkcie 1.1. powyżej;
 2. Regulamin - posiada znaczenie określone w punkcie 1.2. powyżej;
 3. Sklep - posiada znaczenie określone w punkcie 1.3. powyżej;
 4. Sklep Konkurencyjny – sklep internetowy Media Expert (http://mediaexpert.pl) lub EURO RTV AGD (http://euro.com.pl);
 5. Program – określony Regulaminem program „Gwarancja najniższej ceny”;
 6. Produkt – towar będący przedmiotem umowy sprzedaży zawartej online poprzez Sklep pomiędzy Klientem a Sprzedającym;
 7. Produkt Identyczny - towar oferowany do sprzedaży na terenie Polski w Sklepie Konkurencyjnym, tej samej marki i typu co Produkt, o takich samych jak Produkt parametrach (wielkość / rozmiar, funkcje, nazwa, kolor etc.), posiadający identyczne oznaczenia producenta, numer katalogowy (EAN, ISBN) oraz o takich samych właściwościach jak Produkt;
 8. Klient – Klient w rozumieniu regulaminu Sklepu „sklep.baseus-polska.pl”, który nabył Produkt w Sklepie w okresie obowiązywania Programu;
 9. Cena – cena brutto Produktu lub Produktu Identycznego, bez uwzględnienia kosztów dodatkowych, tzn. w szczególności kosztów dostawy, ubezpieczenia, transakcji przelewu;
 10. Zgłoszenie – złożone przez Klienta Sprzedającemu zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3.1. i nast. Regulaminu.

Zasady uczestnictwa w PROGRAMIE

 1. Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie, ma możliwość zgłoszenia do Sprzedającego faktu oferowania przez Sklep Konkurencyjny Produktu Identycznego w niższej Cenie, na zasadach określonych poniżej („Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail kontakt@baseus-polska.pl. podając:
  1. dane identyfikacyjne Produktu, dołączając dowód jego zakupu w Sklepie;
  2. dane identyfikacyjne Produktu Identycznego wraz z jego aktualną Ceną w Sklepie Konkurencyjnym, która jest niższa od Ceny Produktu, dołączając link (ewentualnie zrzut ekranu lub zdjęcie) do oferty Produktu Identycznego;
  3. wskazanie Sklepu Konkurencyjnego oferującego Produkt Identyczny po wskazanej Cenie oraz datę, w jakiej wskazaną Cenę zaobserwowano;
  4. żądanie zwrotu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy Ceną zapłaconą Sprzedającemu, a Ceną, w jakiej Produkt Identyczny oferowany jest do sprzedaży w Sklepie Konkurencyjnym wraz ze wskazaniem metody zwrotu (jeśli ma być inna niż metoda użyta przy zapłacie Ceny Produktu).
 3. Zgłoszenie powinno zawierać prawdziwe i kompletne informacje. W przypadkach wątpliwych Sprzedający może skontaktować się z Klientem lub Sklepem Konkurencyjnym celem potwierdzenia lub uzupełnienia informacji zawartych w Zgłoszeniu.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z obniżki Ceny w ramach Programu, tj. uzyskania zwrotu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy Ceną zapłaconą Sprzedającemu, a Ceną, w jakiej Produkt Identyczny oferowany jest do sprzedaży w Sklepie Konkurencyjnym, jeśli od dnia dokonania zakupu w Sklepie, najpóźniej do 7. dnia od dnia odebrania Produktu, zauważy i zgłosi Sprzedającemu aktualną niższą Cenę Produktu Identycznego w Sklepie Konkurencyjnym wraz z żądaniem obniżenia Ceny zapłaconej Sprzedającemu.

  Przykład:

  Jeśli Klient dokonał zakupu w dniu 1 lutego, a odebrał Produkt dnia 3 lutego, to okres objęcia Programem to 1 – 10 lutego włącznie. Jeśli w okresie od 1 do 10 lutego Klient zauważy ofertę Produktu Identycznego w niższej Cenie w Sklepie Konkurencyjnym, do dnia 10 lutego może zgłosić żądanie zwrotu różnicy w Cenie.
 5. Za odebranie Produktu uważa się dostarczenie Produktu do wybranej przez Klienta lokalizacji i odebranie go przez Klienta lub przez inną upoważnioną osobę, ewentualnie odebranie Produktu z ogólnodostępnego punktu odbioru. W razie zwrotu Produktu z powodu nieodebrania go przez Klienta, za datę odebrania Produktu będzie uznana data dostarczenia zwróconego Produktu Sprzedającemu.
 6. Sprzedający zwróci Klientowi różnicę pomiędzy Ceną Produktu a Ceną Produktu Identycznego, jeśli zostaną spełnione łącznie warunki:
  1. Klient dokona Zgłoszenia w odniesieniu do niższej Ceny Produktu Identycznego - w porównaniu do Ceny Produktu - w terminie i w sposób, o którym mowa w Regulaminie;
  2. Produkt Identyczny jest dostępny w sprzedaży w Sklepie Konkurencyjnym jako Produkt nowy, nie zwracany, pełnowartościowy i bez defektów (także opakowania);
  3. Cena Produktu Identycznego oferowana w Sklepie Konkurencyjnym będzie niższa porównując regularne Ceny brutto pojedynczej sztuki Produktu Identycznego, bez uwzględnienia kodów rabatowych, programów lojalnościowych, bonów, zniżek pracowniczych oraz promocji, a także sprzedaży w zestawie.
 7. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji żądania zawartego w Zgłoszeniu, jeśli:
  1. niższa Cena oferowana w Sklepie Konkurencyjnym stanowiła oczywistą omyłkę, błąd systemowy, była rezultatem usterki technicznej (np. oferowano produkt za 1 zł, gdy w rzeczywistości jego standardowa cena to 100 zł);
  2. jeśli zgłoszenie Klienta dotyczy produktu używanego, nieoryginalnego, uszkodzonego, outletowego, licytowanego i powystawowego, lub niespełniającego któregokolwiek z kryteriów określonych w ust. 3.6., 3.8 lub 3.9. Regulaminu;
  3. niższa Cena dostępna jest dla Produktu Identycznego wyłącznie po skorzystaniu z dodatkowych stron lub narzędzi internetowych np. porównywarki cen albo w razie zakupu poprzez platformę sprzedażową;
  4. upłynął termin Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3.4. Regulaminu lub jeśli Zgłoszenie zawiera braki uniemożliwiające jego weryfikację lub potwierdzenie zasadności roszczeń Klienta, a braki te nie zostały uzupełnione przez Klienta niezwłocznie po zwróceniu na nie uwagi przez Sprzedającego.
 8. Programem objęte są Ceny aktualne, za które w dniu weryfikacji można nabyć w Sklepie Konkurencyjnym Produkt Identyczny. Klient nie może żądać zwrotu, jeśli wskazana przez niego kwota jest Ceną historyczną, obowiązującą przed dniem zakupu Produktu, widniejącą w informacji o „najniższej oferowanej cenie w ciągu ostatnich 30 dni”.
 9. Klient może złożyć Zgłoszenie na dany Produkt tylko jeden raz, co oznacza, że kolejna obniżka Ceny w tym samym lub innym Sklepie Konkurencyjnym przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.4. Regulaminu, nie uprawnia Klienta do kolejnego Zgłoszenia.
 10. Sprzedający odpowie na zgłoszenie w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie zostało przesłane w piątek lub w weekend (sobota-niedziela) albo w dzień ustawowo wolny od pracy, termin na odpowiedź przypada na nadchodzący dzień roboczy.
 11. Jeśli Zgłoszenie zostanie zaakceptowane, Sprzedający zwróci kwotę, o której mowa w ust. 3.4. Regulaminu, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano zakupu Produktu (lub - w razie zakupu z użyciem karty płatniczej – na kartę, przy użyciu której dokonano zakupu), chyba że Klient w treści zgłoszenia wskaże inny numer rachunku bankowego do realizacji zwrotu ww. kwoty.
 12. W przypadku braku danych potrzebnych do zwrotu różnicy Ceny, Klient zostanie zobowiązany przez Sprzedającego do ich wskazania w terminie 14 dni, od dnia przesłania do Klienta akceptacji zgłoszenia, pod rygorem braku zwrotu różnicy Ceny gwarantowanej Programem. W takim wypadku zwrot różnicy Ceny możliwy będzie dopiero po wskazaniu Sprzedającemu danych potrzebnych do dokonania płatności.

REKLAMACJE

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Klientowi.
 2. Reklamacje można składać na dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta wskazane w zakładce „Kontakt” z podaniem danych identyfikujących Klienta składającego reklamację, jego danych kontaktowych, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania.
 3. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, Klient może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym, a także uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2024.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedającego: https://sklep.baseus-polska.pl. Regulamin można pobrać w formacie PDF klikając w link. Zalecamy pobranie lub wydrukowanie kopii niniejszego Regulaminu zachowanie jej do celów archiwalnych i wykorzystania w przyszłości. Na żądanie Klienta Regulamin będzie mu dostarczony na twardym nośniku. W razie chęci otrzymania kopii niniejszego Regulaminu (lub jego wersji archiwalnej), prosimy o wysłanie wiadomość e-mail na dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta wskazane w zakładce „Kontakt”
 3. Sprzedający może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach z wyprzedzeniem w miarę możliwości nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie internetowej Sklepu wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu.
 4. Dane osobowe Klientów lub ich przedstawicieli, o ile będą przekazywane na cele określone niniejszym Regulaminem, przetwarzane będą przez Sprzedającego na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Sklepu oraz odpowiednie przepisy prawa.
 6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.
pixel